Dogfennau ar gyfer tynnu arian ar gyfer fflat. Gwneud didyniad treth pan fyddwch yn prynu fflat

 

Heddiw, rydym yn bydd fod â diddordeb mewn dogfennau ar gyfer tynnu arian yn y fflat. Mewn gwirionedd, nid yw mor galed i ddyfalu beth fydd yn cael ei angen o ni. Serch hynny, nid yw pob ddinasyddion yn ymwybodol o hyn rhestr. Felly, mae gennych yr hawl i wrthod didyniad. Nid yn y rhan fwyaf dymunol canlyniad, nid yw ei. Felly, gadewch i ni yn drylwyr astudio y rhestr lawn o’r holl sydd ei angen i gael arian gan y wladwriaeth pan fyddwch yn prynu a gwerthu eiddo tiriog. Yn ein hachos mae’n cael fflat. Neu tŷ yn llain o dir. Paratoi priodol fydd yn hwyluso y broses at yr uchafswm. Gwneud didyniad treth pan fyddwch yn prynu fflat — nid yw mor anodd. Efallai, mae llawer o wybod y broses hon. Os ydych yn gywir paratoi ar ei gyfer, yna nid oes unrhyw broblemau ni fydd ofnadwy i chi. Maent yn syml, ni fydd yn codi. Y ddogfen gyntaf sydd ei angen i gael didyniad treth — mae hyn yn eich cerdyn adnabod. Gallwch ddefnyddio unrhyw ddogfen o’r fath, ond, fel y dengys arfer, mae’n well i gyflwyno pasport. Ac yn ei copïwch. Mae’n cael ei ynghlwm wrth y gweddill y rhestr ofynnol o bapurau. Nid oes angen i ardystio. Efallai, gyda hyn ddogfen, ni fydd unrhyw broblemau. Wedi’r cyfan, pasbort o dinesydd rwsia mae’n rhaid i bob amser fod gyda chi. Y ddogfen hon yw bob amser yn angenrheidiol ar gyfer unrhyw drafodion treth.

Beth sydd nesaf. Dogfennau ar gyfer tynnu arian ar gyfer fflat nid ydynt yn gwneud unrhyw synnwyr heb dynnu hyd i gais briodol. Hynny yw, rhaid i chi gyflwyno cais ysgrifenedig i’r awdurdodau treth yn ddi-ffael. Heb ddatganiad fyddwch yn gwneud y didyniad. Mae’n hawdd ac yn hawdd llunio — digon nodwch eich manylion a data, yn ogystal â’r rheswm am ad-daliad. Yn ein hachos ni, mae hyn yn prynu fflat. Dyna i gyd. Ar ôl ei bod yn angenrheidiol i lofnodi’r ddogfen, ac yna atodi at y pasbort a phapurau eraill. Talu sylw at un ffactor pwysig — yn y testun y cais hefyd yn dangos y manylion banc y mae’n rhaid i chi dderbyn ariannol cronfeydd. Os ydych yn colli hyn o bryd, gallwch aros am y penderfyniad yr awdurdodau treth i ad-dalu’r arian. Beth arall y gellir dod i mewn n hylaw. Cofrestru didyniad treth ar gyfer prynu fflat rhaid cynnwys eitem o’r fath yn y gwaith o baratoi ffurflen dreth. Hebddo, ni fyddwch yn medru talu trethi naill ai, neu adennill rhai o’ch arian. Mae’r ffurflen sydd ei angen arnom yw -NDFL. Cofrestru nid yw’n achosi trafferth i ddinasyddion. Gallwch ddefnyddio rhaglen arbennig a fydd yn helpu i lunio’r datganiad hwn ac yn hollol baratoi ar gyfer argraffu. Dim ond y gwreiddiol yn cael ei gwasanaethu. Copïau o -NDFL yn cael eu derbyn gan awdurdodau treth. Os oes angen yn union y un ddogfen ‘i chi eich hun, dim ond argraffu mewn dau gopi.

A dyna i gyd

Fod yn ymwybodol bod copi o’r ffurflen dreth, ni fyddwch hyd yn oed gael ei siarad. Rheolau o’r fath yn cael eu sefydlu yn Rwsia ar hyn o bryd. Rydym yn symud ymlaen. Dogfennau ar gyfer tynnu arian ar gyfer fflat — nid yw’r cwestiwn yw mor broblematig, os ydych yn paratoi ar gyfer yn iawn. Ar ôl pob un o’r uchod gwarantau yn barod, mae angen i chi rywsut yn cadarnhau eu hincwm. At y diben hwn, cyfeiriad arall yn cael ei wneud. Mae’n cael ei alw’n -NDFL. Os ydych chi’n gweithio i chi eich hun, bydd rhaid i chi lenwi eich hun. Mae hyn yn cael ei wneud gyda chymorth y ceisiadau un lle byddwch yn gwneud ffurflen dreth o -NDFL. Unrhyw broblemau arbennig yn codi yn ystod y gwaith. Serch hynny, mae’r rhan fwyaf yn aml, dinasyddion yn gweithio i rywun. Ac yn y dull hwn yn cael gwared arnynt o’r diangen papur tâp coch. Mae’n rhaid i chi roi eich -NDFL dystysgrif at eich cyflogwr. Gwneud cais at yr adran cyfrifeg y cwmni yr ydych yn gweithio. Fel rheol, nid oes unrhyw broblemau. Fodd bynnag, nodwch os gwelwch yn dda — dogfennau ar gyfer y didyniad ar gyfer fflat, sef tystysgrif -NDFL, fel ffurflen dreth, mae’n rhaid eu ffeilio yn y gwreiddiol. Hynny yw, dim copi o hwn rydych yn peidiwch â derbyn. Felly, yn cymryd gofal bod -NDFL ei gymhwyso yn unig yn y gwreiddiol.

Beth arall

Nawr rydym yn dechrau yn fwy difrifol ac yn ddogfennau pwysig. Y peth yw bod pob un o’r uchod-a grybwyllir papurau yn cael eu yr hyn a elwir yn safonol. Gydag unrhyw didyniad treth, byddant yn cael eu cyflwyno i’r awdurdodau treth. Ond pellach ar gyfer pob achos mae rhestr o ddogfennau. Didyniad treth pan fyddwch yn prynu fflat ty tir, ni fyddwch yn medru ei gael os ydych yn ddogfen y trafodiad mewn rhyw ffordd. Sut i wneud pethau’n iawn. Angen cytundeb gwerthu yn eich enw chi. Mae’n bwysig eich bod yn nodi yn union fel y prynwr. Fel arall, ni fydd didyniad yn cael ei wneud. Copi ardystiedig yn cael ei hanfon. Os ydych am, gallwch ei roi y gwreiddiol, a gadael eich hun yn ail gopi o’r contract. Ond cofiwch — heb ef didyniad yn amhosibl. Mae hyn yn hyn o bryd hefyd yn nid yw’n achosi unrhyw broblemau arbennig ar gyfer dinasyddion. Wedi’r cyfan, prynu a gwerthu heb gytundeb yn gyffredinol ni ellir eu hystyried i gael eu cynnal. Ydych chi angen tynnu arian pan fyddwch yn prynu fflat? Dogfennau, fodd bynnag rhyfedd gall fod gadarn, efallai na fydd yn union ar gael i chi. Wedi’r cyfan, bydd rhai yn cael i gael rhywfaint o amser yn y rhai neu achosion eraill. Er enghraifft, rydym yn sôn am dystysgrif o berchnogaeth. Ni fydd yn fod i chi yn syth ar ôl y prynu. ystad go iawn, ond dim ond ar ôl peth amser. Tua mis ar ôl y trafodiad. Felly, nid oes angen i chi frysio â’r didyniad treth. Byddwch yn cael digon o amser i addurno. Tystysgrif o berchnogaeth gall gwenyn yn cynrychioli y ddau fel y gwreiddiol a chopi o’r ddogfen. Mae’n well i ddefnyddio yr ail opsiwn. Wedi’r cyfan, dyblyg o’r dystysgrif, bydd hefyd yn rhaid i gael eu derbyn os byddwch yn colli y gwreiddiol. A bydd y ddogfen hon bob amser gyda chi. Copïau ardystiedig o dreth y mae’n rhaid i awdurdodau derbyn chi. Dogfennau ar gyfer didyniadau amrywiol. Ond yn ddi-ffael rhaid i holl ddinasyddion rywsut yn cadarnhau eu treuliau. Wrth gwrs, yn dod yma i chymorth y taliadau a gwiriadau. Mae’n ddymunol i gyflwyno y rhai gwreiddiol o’r rhain a gadael copi ar gyfer eich hun. Neu i ardystio dyblygu ac yn atodi at y ffurflen dreth. Fel arfer, mae hyn yn hyn o bryd yn codi naill ai dim problem. Oni bai, gwnewch yn siŵr bod eich manylion talu yn cael eu nodi yn y ddogfen taliad. Dim ond y rhai sydd yn cael eu rhestru fel talu yn cael eu hawl i gael didyniad. A oes unrhyw un arall. Bod yn bwyta ei bod yn amhosibl, y bydd yn y taliad ac yn y contract, a hefyd yn y datganiad gwahanol ddinasyddion wedi cael eu nodi. Mae’n anghyfreithlon. Yn y sefyllfa hon, ni fyddwch yn cael eu gwneud didyniad treth ar gyfer y fflat (ad-daliad). Bydd y dreth yn cael ei gwblhau, ond ni allwch ddychwelyd unrhyw arian. Mewn egwyddor, mae’r rhain yn holl ddogfennau ar gyfer tynnu arian ar gyfer fflat. Yn wir, yn aml ystad o’r fath go iawn yn cael ei brynu yn y morgais. Yn rhyfedd ddigon, ond hyd yn oed yn y sefyllfa hon, mae gennych yr hawl i ad-dalu arian a wariwyd ar brynu tai. Mae’n ddigon i ychwanegu at y rhestr uchod dogfennau gyda rhai papurau. Maent hefyd yn nid ydynt yn cael unrhyw broblemau. Mewn unrhyw achos, mae hyn yw sut llawer o ddinasyddion sydd eisoes yn wynebu sefyllfa o’r fath yn eich sicrhau. Beth ddylech chi ei gwneud yn ofynnol i chi? Yn gyntaf, y contract morgais. Mae angen naill ai yn y gwreiddiol neu gopi ardystiedig. Yr ail opsiwn yn galw mawr ymhlith dinasyddion. Eithriad — os ydych am ryw reswm wedi cael dau copïau gwreiddiol o’r cytundeb morgais. Yn ail, bydd angen derbynneb, yn cadarnhau y ffaith o dalu llog ar y morgais. Unwaith eto, nid yw o bwys ar ba ffurf y byddwch yn ei roi iddynt — o gopïau neu gwreiddiol. Y prif beth yw eich bod yn nodi yn y taliad ddogfen yn union yr ydych, ac nid rhywun arall. Bod mor hawdd ac yn syml y gallwch gael didyniad treth ar gyfer y fflat yn hyn neu fod yr achos. Beth arall sydd angen i chi ei wybod er mwyn dychwelyd arian wrth brynu eiddo nid oedd yn cael unrhyw broblemau. Er enghraifft, mae’r amseru yn mae’n rhaid i chi gwrdd â’r casgliad o’r holl ddogfennau. Fel y dengys arfer, os ydych yn syth ar yn delio gyda cofrestru o didyniad, gallwch fod yn barod yn. pum mis i ymweld â’r awdurdodau treth. Yr hiraf y gallwch aros yn y issuance o tystysgrif o berchnogaeth eich enw. Mae’r datganiad ei hun yn cael ei ystyried yn tua dau fis. Ar ôl y cyfnod hwn, byddwch yn derbyn ymateb gan yr awdurdodau treth â gwrthodiad neu gymeradwyaeth y cofrestriad y didyniad. Ac, fel y dengys arfer, y mis neu ddwy yn ddiweddarach, byddwch yn derbyn yr arian o ganlyniad i’r cyfrif a nodwyd yn y cais. Felly, ar gyfartaledd, yn y broses o gofrestru a derbyn bydd yn cael ei tua chwe mis. Ond gallwch ffeilio ffurflen dreth cyn diwedd y dreth cyfnod adrodd. Hynny yw tan fis ebrill deg ar hugain o bob blwyddyn. Yn ogystal, yn ôl i modern cyfreithiau, mae gennych yr hawl i dderbyn didyniadau ar gyfer y tair blynedd diwethaf. Felly, gallwch gymryd eich amser. Pwynt arall — os ydych yn bensiynwr, bydd yn rhaid i chi atodi i bob un o’r dogfennau uchod hefyd pensiwn tystysgrif (copi), yn ogystal â tystysgrifau sy’n gallu cadarnhau eich budd-daliadau, os o gwbl. Hefyd, nid yn broblem, yn enwedig os ydych yn gwybod y rhestr gyflawn o’r holl ddogfennau angenrheidiol ar gyfer didyniadau